Tuesday, September 25, 2007

Pengajian Tirmizi 6

ولا صدقة من غلول (ghulul) adlah masdar yang bermakna pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Kemudian digunakan untuk semua jenis pengkhinatan. Setengah ulama mengatakan makna ghulul dalam hadis ini ialah setiap pendapatan yang diperolehi dengan jalan yang haram. Oleh itu hadis akan bermakna "Sedekah tidak akan diterima dengan hasil pendapatan yang haram".

Saturday, September 1, 2007

Pengajian Tirmizi 5

Hadis menyebut [لا تقبل ] yang bermaksud "tidak akan diterima". Soalnya apakah maksud "terima" atau "qabul [قبول ]" disini. Ia mungkin bermakna [قبول الإصابة ] dan mungkin juga bermakna [قبول الإجابة ]. Qabul Isabah sinonim dengan makna "sah". "Tidak diterima" ertinya "tidak sah". Manakala Qabul Ijabah bererti "tidak diterima pahala" walaupun perbuatan tetap sah.
Ulama berselisih pendapat untuk menentukan manakah qabul yang hakiki dan manakah qabul yang majazi di antara kedua-dua qabul tersebut. Ibnu hajar Asqalani berpendapat qabul Ijabah adalah hakiki manakala Isabah adalah majazi. Sebaliknya, Maulana Shabbir Ahmad Usmani pengarang kitab syarah Muslim yang berjodol "Fathul Mulhim" berpendapat Qabul Isabah adalah hakiki manakala yang majazinya adalah Qabul Ijabah. Soalnya apakah makna qabul yang sesuai dipakai untuk hadis riwayat Tirmizi in?