Tuesday, November 11, 2014

Kitab 33: Fekah Shah Waliyullah Dehlawi


Setiap pengkaji yang mengkaji tentang ketokohan Shah Waliyullah dalam pelbagai aspek akan mempunyai persepsi yang berbeza-beza dalam aspek yang dikaji oleh mereka. Pandangan fekah Shah Waliyullah juga turut menjadi bahan perbincangan tokoh-tokoh agama mahupun tokoh akademik. Setiap aliran akan berpendapat Shah Waliyullah adalah daripada aliran mereka. Kajian yang dilakukan dan pandangan yang dilontarkan telah menambahkan maklumat yang sedia ada tentang Shah Waliyullah Dehlawi yang tidak diketahui umum. 

Kitab "Fekah Waliyullah iaitu Mazhab Fekah Imam Shah Waliyullah, Sumbangan dan Kesannya" oleh Maulana Ubaidullah As`adi dalam bahasa Urdu sedikit sebanyak memberikan pencerahan tentang ini. Kitab yang mengandungi 203 mukasurat ini membahaskan 3 tajuk utama.
1- Fekah Shah Waliyullah, Ijtihad atau Taqlid
2- Mazhab Fekah Amali Shah Waliyullah
3- Kesan Fekah Shah Waliyullah kepada Ulama
Tidak diketahui samada telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau Inggeris.

No comments: